Đánh giá về Zildjian K Sweet Cymbals

Đánh giá về Zildjian K Sweet Cymbals

Mai Nguyên xin giới thiệu loạt cymbal Sweet K của Zildjian. Hãy thưởng thức video, sau đó xem cymbal được sử dụng trong video này tại các liên kết bên dưới.

Cymbal:

Ride – Zildjian Sweet K 21″ – Ride Cymbal Zildjian K Sweet 21"

Crash 1 – Zildjian Sweet K 16″ – Crash Cymbal Zildjian K Sweet 16"

Crash 2 – Zildjian Sweet K 17″ – Crash Cymbal Zildjian K Sweet 17"

Crash 3 – Zildjian Sweet K 18″ – Crash Cymbal Zildjian K Sweet 18"

Crash 4 – Zildjian Sweet K 19″ – Crash Cymbal Zildjian K Sweet 19"

Crash 5 – Zildjian Sweet K 20″ – Crash Cymbal Zildjian K Sweet 20"

Hi Hats – Zildjian Sweet K 16″ – Hi-hat Cymbal Zildjian K Sweet 16"

Leave a comment

* Please note, comments need to be approved before they are published.